அண்மைய பதிவுகள்

தமிழர் நிலத்தின் இன்னொரு சிறப்”பூ”

தமிழர் தேசத்தின் அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் இன்னுமோர் பூ! குறைந்த நீர்! குறைந்த பசளை! நிறைந்த பூக்கள் - கண் நிறைந்த காட்சி! இயற்கையாய் இலவசமாய் அதிகமாய் கிடைப்பதால் பத்தையாக்கிவிட்டோம்! தொடரூந்து நிலையங்களில் அனேகம் காணப்பட்டதால் ஆம் "ஸ்டேசன் பத்தை" என ஆக்கிவிட்டோம்!! இவளின் பெயர் மெக்ஸிக்கன் கொடிப் பூக்கள் (Mexican Creeper) ஆகும்.

வயவையூர்ப் பக்கம்

காணியெனும் கால்பங்கு இனிப்பு.

நெடுநேரத் தொடரிப்பயணம் ஒன்றில், அருகிலிருந்த குடும்பம் தன்பால் என்னை ஈர்த்தது.  நான்கு அல்லது ஐந்து அகவை இருக்கும் ஆண்பிள்ளை..இனிப்புப் பண்டம் கேட்டு அழுதது. அடிக்கடி உண்பதாகத் தகப்பன் மறுக்க, சற்றே அமைதியானது. மடிக்கணியை விளையாடத் தருமாறு...

தேசியப்பதிவுகள்

தமிழர் நிலத்தின் இன்னொரு சிறப்”பூ”

தமிழர் தேசத்தின் அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் இன்னுமோர் பூ! குறைந்த நீர்! குறைந்த பசளை! நிறைந்த பூக்கள் - கண் நிறைந்த காட்சி! இயற்கையாய் இலவசமாய் அதிகமாய் கிடைப்பதால் பத்தையாக்கிவிட்டோம்! தொடரூந்து நிலையங்களில் அனேகம் காணப்பட்டதால் ஆம் "ஸ்டேசன் பத்தை" என ஆக்கிவிட்டோம்!! இவளின் பெயர் மெக்ஸிக்கன் கொடிப் பூக்கள் (Mexican Creeper) ஆகும்.

உலகப்பதிவுகள்

வாசகர்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துகள்.

பொங்கலும் பலகாரங்களும் உண்டுவிட்டு, கொண்டாட்டக் களைப்புத் தீர இளைப்பாறிக்கொண்டிருக்கும் இந்நேரத்தில், சொந்தங்களும், நண்பர்களும், அன்பர்களும் வாழ்த்துகளை வழங்கிய வண்ணம் இருப்பர். “பொங்கல் வாழ்த்து”, “புத்தாண்டு வாழ்த்து”, “தமிழர் திருநாள் வாழ்த்து” என மூவகைகளை வாழ்த்துகள்...